Voorwaarden & condities

Nuance en ORdigiNAL (bestel) voorwaarden en condities.

LICENTIE

 De licentie is afhankelijk van de beschikbare en gekozen keuze(s) in het betreffende (bestel)formulier. Bij aanvaarding door Nuance van het volledig ingevulde en relevante (Bestel)formulier, verleent Nuance hierbij aan BEDRIJF een persoonlijke, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie NIET VOOR VERKOOP om de hierboven uiteengezette softwareprogramma’s in objectcode-formaat (“de software”) en de daarbij geleverde documentatie (“de documentatie”) te gebruiken, uitsluitend voor niet-productie-, test- en evaluatiedoeleinden en niet voor commercieel gebruik. De verleende licentie is beperkt tot de tijdsperiode, het aantal poorten (indien van toepassing) en het aantal gebruikers dat toegang heeft tot de software, zoals gespecificeerd op het bestelformulier. Het BEDRIJF mag een kopie van de software en documentatie maken, uitsluitend voor interne back-updoeleinden, op voorwaarde dat een dergelijke kopie voorzien is van de originele kennisgevingen en markeringen betreffende auteursrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is het BEDRIJF NIET toegestaan om de geïnstalleerde software te commercialiseren, distribueren en/of te exploiteren. Licenties zijn uitsluitend voor intern gebruik.

EIGENDOM

Nuance behoudt alle rechten, aanspraken en belangen in en op het origineel en eventuele kopieën van de software en documentatie en alle octrooi-, auteurs-, handelsgeheim-, handelsmerk- en andere eigendomsrechten met betrekking tot de software en documentatie.

BEPERKINGEN & RESTRICTIES BEDRIJF

zal de software niet gebruiken voor benchmarking of vergelijkingsdoeleinden, tenzij: (i) COMPANY voorafgaand aan een dergelijke benchmarking of vergelijking om de hulp van Nuance heeft verzocht; (ii) COMPANY aan Nuance een geanonimiseerd rapport verstrekt over de resultaten van een dergelijke benchmarking of vergelijking; en (iii)COMPANY ervoor zorgt dat een dergelijke benchmarking of vergelijking niet openbaar wordt gemaakt of aan derden wordt medegedeeld voordat Nuance daarmee heeft ingestemd. Alle resultaten van dergelijke benchmarking en vergelijking zullen als vertrouwelijk worden beschouwd. Het BEDRIJF mag de software niet wijzigen, aanpassen, vertalen, onderwerpen aan reverse engineering, decompileren, demonteren of afgeleide werken op basis van de software creëren. Nuance behoudt zich het recht voor om dit (bestel)formulier om welke reden dan ook niet te accepteren, zonder enige aansprakelijkheid of verplichting van welke aard dan ook.

DUUR EN BEËINDIGING

Deze licentie is van kracht vanaf de datum van ondertekening totdat deze wordt beëindigd. Onverminderd andere rechten, kan Nuance deze overeenkomst beëindigen indien BEDRIJF inbreuk maakt op een van de voorwaarden of bepalingen. Bij beëindiging of afloop zal het BEDRIJF het gebruik van de software en documentatie staken en, binnen 10 dagen na een dergelijke beëindiging, alle kopieën van de software en documentatie aan Nuance retourneren, waarbij schriftelijk zal worden verklaard dat er geen kopieën zijn behouden. Niettegenstaande het voorgaande, zullen de bepalingen van deze overeenkomst, die naar hun aard of voorwaarden van kracht dienen te blijven, van kracht blijven na beëindiging van deze overeenkomst.

BETALING & LEVERING

Er is geen betaling vereist voor de proeflicenties. De levering van de licenties zal worden bevestigd per e-mail, zoals vermeld op het formulier.

GARANTIE

De software wordt geleverd “AS IS”, met alle fouten en zonder enige garantie van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Nuance LEVERT DE SOFTWARE ALLEEN VOOR EVALUATIEDOELSTELLINGEN AAN DE LICENTIEHOUDER. Nuance ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE WANNEER DAN OOK DIRECT, INDIRECT, INCIDENTEEL, SPECIAAL OF CONSEQUENTIE, OF VOOR VERLOREN INKOMSTEN OF VERLOREN WINST, OOK IN GEVAL VAN GEVAL VAN AANSPRAKELIJKHEID, INDIEN OP VOORHAND GESTELD ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZEKER SCHADE.

VERTROUWELIJKHEID BEDRIJF

 gaat ermee akkoord geen informatie openbaar te maken, van welke aard dan ook, die door Nuance in het kader van deze overeenkomst beschikbaar is gesteld, ongeacht of deze als vertrouwelijk is aangemerkt of te goeder trouw als vertrouwelijk dient te worden beschouwd, tenzij dergelijke informatie a) algemeen bekend is geworden door geen schending van deze overeenkomst door het BEDRIJF, b) bekend is bij het BEDRIJF voorafgaand aan openbaarmaking door Nuance zoals blijkt uit de administratie van het BEDRIJF, c) rechtmatig door het BEDRIJF is ontvangen via een derde partij en rechtmatig door het BEDRIJF is gebruikt of d) onafhankelijk door het BEDRIJF is ontwikkeld zonder schending van deze overeenkomst (“vertrouwelijke informatie”). COMPANY zal redelijke zorgvuldigheid betrachten, maar in geen geval minder dan dezelfde mate van zorgvuldigheid die zij betracht om haar eigen vertrouwelijke informatie van vergelijkbaar belang te beschermen, om ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking, publicatie of verspreiding te voorkomen. Alle vertrouwelijke informatie en afgeleiden daarvan blijven eigendom van Nuance en moeten aan Nuance worden geretourneerd bij beëindiging van deze overeenkomst of wanneer de behoefte aan dergelijke vertrouwelijke informatie niet langer bestaat.

DIVERSEN

Deze overeenkomst bevat de definitieve, volledige en exclusieve verklaring van de overeenkomst tussen u en Nuance, en vervangt vanaf haar datum alle voorgaande overeenkomsten, onderhandelingen, verklaringen en voorstellen, bestellingen en/of, (algemene) voorwaarden van het BEDRIJF waarnaar wordt verwezen in documenten van het BEDRIJF of die door het BEDRIJF beschikbaar zijn gesteld, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot de software. Het is het BEDRIJF niet toegestaan rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen of anderszins over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nuance. Deze overeenkomst is aangegaan in en zal worden beheerst door de wetten van Ierland. Alle geschillen tussen Nuance en het BEDRIJF zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Dublin, Ierland.